شدت جریان و بار الکتریکی

شدت جریان الکتریکی در واقع چیزی جز جریان الکترون ها در داخل رسانا نیست. هنگامی که 

6 240 000 000 000 000 000 الکترون در زمان یک ثانیه به حرکت درآیند، شدت جریان الکتریکی برابر با یک آمپر خواهد بود. این تعداد الکترون ها را اصطلاحا یک کولن می گویند. کولن واحد اندازه گیری بار الکتریکی است که به اختصار آن را با حرف C نشان می دهند.

 الکترون1C = 6.24 * 1018

بنابراین یک کولن برابر است با شدت جریان یک آمپر در مدت زمان یک ثانیه.

مقدار بار الکتریکی برحسب کولن از رابطه Q = I * t  بدست می آید.

مثال 1:

در صورتی که C 7.1 بار الکتریکی در زمان 2.5 S منتقل شود، شدت جریان حاصل از آن را محاسبه کنید.

I = Q / t = 7.1 / 2.5 = 2.84 A

مثال2:

اگر شدت جریان  12A در زمان  min 4.5  در یک رسانا جریان پیدا کند، مقدار بار الکتریکی منتقل شده را بدست آورید.

Q = I * t

Q = 12 * (45 * 60) = 3240 C