ولتاژ گام و ولتاژ تماس

ولتاژ تماس (Touch Voltage) :

ولتاژی هست که بین دست و پا و یا بین دو دست در هنگام تماس با تجهیزاتی که در اثر بروز عیب به طریقی دارای ولتاژ می باشند، اعمال می گردد. برای از بین بردن ولتاژ تماس از وسایل ایمنی مانند کفش کار، دستکش ایمنی و از شبکه های آهنی زیر پای اپراتورها در بعضی نقاط مانند جنب سکسیونرها استفاده می شود.

ولتاژ گام (Step Potential) :

ولتاژی که در حالت اتصال کوتاه فاز به زمین ما بین دو پای فردی که در محوطه پست قرار دارد ایجاد شده.

برای اینکه بیشتر با این موضوع آشنا بشید پیشنهاد میکنم فیلم آموزشی زیر را دانلود کنید :

 لینک دانلود