مقاومت ویژه

مقاومت ویژه یک رسانا از این رابطه قابل محاسبه است:

در این رابطه:

 : مقاومت ویژه ()

 طول رسانا ()
 : سطع مقطع ()
 

مثال 1:

مقاومت یک سیم مسی با طول 100 m  و سطح مقطع 120 mm 2  چقدر است؟ مقاومت ویژه مس

   است.توجه داشته باشید که  10-6برای تبدیل میلی متر مربع به متر مربع اضافه شده است.

مثال 2:

طول یک سیم مسی به سطح مقطع 2.5 mm 2 و مقاومت 1.12 را محاسبه کنید.

حل :

برای بدست آوردن طول سیم مسی با استفاده از رابطه اولیه مطرح شده خواهیم داشت:با قرار دادن مقادیر معلوم در این رابطه خواهیم داشت:با ضرب طرفین و وسطین این رابطه در یکدیگر خواهیم داشت:در نهایت طول سیم مسی() برابر خواهد بود با:


مثال 3:

سطح مقطع یک کابل آلومینیومی به طول 118 m و مقاومت 0.209   را محاسبه کنید. مقاومت ویژه آلومینیوم   است.


با قرار دادن مقادیر معلوم در رابطه فوق خواهیم داشت:


در نهایت خواهیم داشت: