اصطلاح گریپاچ شدن موتور شاید به گوش خیلی از شماها آشنا باشه،استال شدن موتور(Stalling) یا قفل شدن رتور(Locked-Rotor) یا اصطلاحا "گریپاچ شدن" موتور به شرایطی گفته می شود که موتور به شبکه متصل بوده و و رتور دیگر توانایی چرخیدن نداشته باشد و بایستد.

این شرایط می تواند علل مختلفی داشته باشد مانند: عیوب مکانیکی در یاطاقانها ،تغییرات بار مکانیکی ،قرار گرفتن اجرام و ناخالصیها در حد فاصل سطح خارجی رتور و سطح داخلی استاتور،افزایش ناگهانی جریان تغذیه موتور از جمله این عوامل هستند

شما یک موتور القایی سه فاز را در نظر بگیرید که دچار استالینگ شده است زمانی که سرعت رتور به اندازه خیلی زیاد کاهش پیدا میکنه یا کاملا می ایستد شیب موتور القایی زیاد شده و باعث القاء ولتاژ زیاد و در نتیجه جریان زیاد در سیم پیچ های رتور می شود و همچنین جریان استاتور نیز زیاد می شود در این حالت موتور دقیقا مثل ترانسفورماتوری می ماند که سیم پیچ ثانویه آن اتصال کوتاه شده است حال در صورتی که زمان Stalling یا توقف موتور از حد مشخص تجاوز نماید جریان تغذیه موتور حدود جریان خطا را دارا شده به سرعت درجه حرارت را فزونی بخشیده و با عث سوختن سیم پیچ ها میشود.

برای جلوگیری از استال شدن موتور (گریپاچ شدن موتور) از ادواتی که به Stall protection devices معروف هستند،استفاده میکنند،این ادوات به صورت پیوسته بر سرعت و جریان موتور نظارت دارند و در صورتیکه موتور جریان زیادی را در سرعت پائین بکشد عمل کرده و تغذیه موتور را قطع میکنند

موفق باشید-جواد افشاری