1) سیستم ( : (System مجموعه ای از اجزا هستند که باهم کار میکنند تا یک هدف خاص را دنبال کنند.

2) فرایند (Process) : بخش خاصی از یک سیستم است که میخواهیم آن را تحت اختیار خود قرار دهیم.

3) ورودی (Input) : سیگنال یا فرمانی است که برای هدایت پروسه به آن اعمال می شود (یک سیستم می تواند یک یا چند وروردی داشته باشد)،به ورودی مقدار مطلوب نیز گفته می شود.

4) خروجی (Output) : رفتاری از یک سیستم است که موردتوجه ماست و می خواهیم آنرا در اختیار خود قرار دهیم (یک سیستم می تواند یک یا چند خروجی داشته باشد).به سیستمی که یک ورودی و یک خروجی داشته باشد SISOو به سیستمی که چند ورودی یا خروجی داشته باشد MIMO گفته می شود.

5) اغتشاش (Noise) : عاملی است که بر خروجی پروسه تاثیر نامطلوب می گذارد.

6) فیدبک (Feed Back) : اندازه گیری خروجی و مقایسه آن با ورودی و تولید یک سیگنال خطا را فیدبک می گوئیم.

7 ) کنترل (Control) : بدین معنی است که بتوانیم بکمک تجهیزاتی که در اختیار داریم خروجی پروسه را به گونه ای در اختیار بگیریم تا متناسب با ورودی تغییر کند و عامل اغتشاش روی آن اثر کمی بگذارد.

در شکل زیر می توانید اجزا یک سیستم کنترلی را  مشاهده کنید

 

اجزا سیستم کنترل