شمارنده برق گیر

شمارنده یا کنتور برق گیر برای سنجش تعداد عملکرد برق گیر مورد استفاده قرار می گیرد.

شمارنده برق گیر به دو منظور به کار می رود :

1. تخمین باقی مانده عمر برق گیر

2. تعیین نوع محل عبور خط از نظر تعداد دفعات رعد و برق و اضافه ولتاژها


ساختمان داخلی شمارنده برق گیر به صورت زیر می باشد :


شمارنده برق گیر

 1R و 2 : مقاومت های غیرخطی

C : خازن

Z : رله شمارنده است که با تغییرات ولتاژ کار می کند.

موقع عملکرد شمارنده برق گیر جریان 1 از طریق مقاومت 1 باعث شارژ خازن C شده که بعد از تخلیه کامل اضافه ولتاژ به زمین، ولتاژ دو سر خازن به رله شمارنده Z اعمال شده و باعث عملکرد رله و انداختن شماره می گردد.


نحوه اتصال شمارنده برق گیر :

روش اول : در این روش عملکرد سه فاز به صورت مشترک است و نسبت به روش دومی ارزانتر است.

شمارنده برق گیر


روش دوم : در این روش شمارنده برق گیر روی هر فاز نصب شده و عملکرد هر فاز به صورت مستقل تعیین می شود و از نظر اقتصادی گران است.

شمارنده برق گیر